Standaardbus 168

 

 

De Stichting Standaardbus 168 is een Anbi, een het Algemeen Nut Beogende Instelling, met officiŽle erkenning van de overheid. Hierdoor gelden bepaalde fiscale voordelen voor de belastingbetaler die de Stichting Standaardbus 168 financieel steunt en voor de organisatie zelf. In gewoon Nederlands betekent dit dat, als u de stichting met een gift of donatie steunt, u dat bedrag mag aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting.U kunt de ANBI-status van een stichting of instelling zelf controleren op de site van
de Belastingdienst. Als u onze stichting wilt opzoeken, voer dan bij 'instelling' de volledige naam in: "Stichting Standaardbus 168".

Aan het verkrijgen en behouden van de ANBI-status zijn bepaalde voorwaarden verbonden, onder meer ten aanzien van de openbaarheid van gegevens van de instelling. De Stichting Standaardbus 168 voldoet op deze pagina aan deze voorwaarden.

ANBI-gegevens

Naam: Stichting Standaardbus 168

RSIN: 8059.40.844

KvK: 41136366

Adres: SŲderblomplaats 446, 3069 SM Rotterdam

Website: www.standaardbus168.nl

Email: standaardbus168(a)gmail.com

IBAN: NL27INGB0004291590 t.n.v. Stichting Standaardbus 168

Bestuur: Het bestuur telt twee bestuurders die beiden gezamenlijk volledig bevoegd zijn

Bestuursleden: J.S.R. Karsseboom en M.A. Stolte

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel: het verwerven, instandhouden en rijvaardig houden van standaardbus '168' en andere oude voertuigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van excursies en ritten met een museaal karakter met behulp van materieel van de stichting.


Beleidsplan 2022 - 2025:

Inleiding

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de visie van het bestuur en daarmee het te volgen beleid voor de stichting voor de middellange termijn, de periode 2022-2025. Hierbij komen de diverse aspecten aan de orde zoals deze voortvloeien uit de activiteiten van de stichting. Het bestuur toetst jaarlijks of dit plan nog actueel is en of het de te volgen koers goed weergeeft. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.


Collectie

Hoewel de collectie van de stichting sinds de oprichting beperkt was tot ťťn voertuig, DAF-autobus 168, is het beleid er thans op gericht om naast deze bus ook (in beperkte mate) andere voertuigen van dit merk te verwerven en te bewaren. De nadruk ligt daarbij met name op DAF-personenauto's. Dit beleid past binnen de statutaire doelstelling en is er op gericht om een deel van de historie te bewaren van deze bekende Nederlandse voertuigfabrikant, die van 1958 tot 1975 immers ook personenauto's bouwde. Deze auto's waren technisch gezien zeer vooruitstrevend, met name voor wat betreft de automatische aandrijving/versnelling, de zogenoemde Variomatic. Het voorgaande heeft er inmiddels toe geleid dat de collectie met enkele DAF-personenauto's is uitgebreid. Autobus 168 is sinds 2012 is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en heeft aldaar een A-status gekregen. Ook voor voertuigen waarmee de collectie zal worden uitgebreid, zal worden bezien of deze in genoemd register kunnen worden opgenomen.


Werkzaamheden

Vanzelfsprekend vormen de werkzaamheden aan de collectie de belangrijkste activiteit van de stichting. Voor wat betreft autobus 168 wordt, met het oog op het behoud van de bus, het beleid voortgezet om periodiek en volgens een vaste planning reguliere onderhoudsbeurten te verrichten en de bus ook telkens voor een periodieke keuring bij de RDW aan te bieden, zodat hij volledig inzetbaar blijft. Wat betreft andere (grotere) werkzaamheden kan worden vermeld dat in de afgelopen jaren reeds heel veel is gedaan, zoals een complete carrosserierevisie in de periode 2007-2015 en daarna een revisie van de versnellingsbak en de reparatie van alle raampartijen. Recenter is de waterpomp gereviseerd en zijn koppelingen in het luchtsysteem vervangen. Ook kreeg de bus rondom nieuwe banden en werd de dynamo gereviseerd. Met dit alles waren aanzienlijke kosten gemoeid. Ongetwijfeld zal ook in de toekomst het nodige moeten gebeuren, maar de mate waarin en het moment waarop is op voorhand moeilijk in te schatten. Mede op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse keuringen zal blijken wat er eventueel moet worden gedaan. Het beleid is dan wel om in die gevallen de betreffende werkzaamheden zo snel mogelijk aan te vatten (mits dit uiteraard mogelijk is binnen de financiŽle middelen en andere randvoorwaarden). Ook met betrekking tot de DAF-personenauto's zal voor de betreffende voertuigen qua werkzaamheden een beleid worden gevoerd in lijn met wat hierboven is beschreven.
Huisvesting

Voor een zo optimaal mogelijke conditie van de collectie is het belangrijk dat deze op een goede plaats onderdak wordt gestald: droog en in de winter vorstvrij. Deze aanpak zal ook in de toekomst niet veranderen. Goede huisvesting voor voertuigen blijft dus een belangrijk element in het beleidsplan voor het behoud van de collectie.


Ritten en andere activiteiten

Een bus is gemaakt om te rijden en dat geldt ook voor een bus die na zijn werkzame leven nu als "mobiel erfgoed" kan worden gestempeld. Het is dan ook gewenst dat er met de 168 met enige regelmaat zogenaamde "conditieritten" worden gehouden. Bovendien is het gewenst om de bus nu en dan, bij passende gelegenheden en al dan niet als statische activiteit, aan het publiek te tonen. Ook het maken van rondritten met (bus)hobbyisten valt daar onder. Aan de andere kant is het zeker niet de bedoeling de bus overmatig te belasten en moet er qua inzet dus een balans worden gevonden. Het beleid is er dan ook op gericht om voortdurend kritisch af te wegen welke ritten zullen worden uitgevoerd. Gelet op de consequenties die dit zou hebben voor de verzekering (namelijk een aanzienlijk hogere premie) ziet de stichting voorshands af van exploitatie in de vorm van betaalde ritten (verhuur).
Het voorgaande geldt in feite ook voor de DAF-personenauto's. Ook deze zullen met enige regelmaat op de weg verschijnen en bij passende gelegenheden aan het publiek worden getoond. Dit al of niet in combinatie met autobus 168, om zo een "DAF-straatbeeld" te kunnen presenteren.


FinanciŽn

Het financiŽle beleid was en blijft gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde situatie, met enige financiŽle reserve. Grotere uitgaven worden alleen gedaan indien voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook voor de komende jaren wordt voorzien dat de meeste inkomsten zullen worden gegenereerd door de bijdragen die de bestuursleden ter beschikking stellen, aangevuld met relatief beperkte inkomsten uit giften als vergoeding voor eventuele ritten en giften van donateurs. Waar mogelijk zullen extra bronnen worden aangeboord. Een actieve donateurwervingscampagne wordt in het huidige beleid niet voorzien.


Publiciteit

De website van de stichting is het voornaamste middel voor communicatie en publiciteit. Voor de komende tijd is het beleid om er naar te streven de website niet alleen steeds zo actueel mogelijk te houden, maar waar mogelijk ook verder uit te bouwen met relevante items. Het naast de website verzorgen van andere communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven e.d. is geen onderdeel van het publiciteitsbeleid.

 

Beloningsbeleid:
 

De bestuursleden en eventuele andere medewerkers van de stichting verrichten hun werkzaamheden volledig op basis van vrijwilligheid en ontvangen hiervoor geen enkele financiŽle vergoeding. Integendeel: zoals uit de financiŽle verantwoording blijkt, zijn door leden van het bestuur meerdere giften aan de stichting gedaan om de diverse noodzakelijke werkzaamheden mogelijk te maken, respectievelijk het eigen vermogen van de stichting op peil te houden.


Verslag van activiteiten [beknopt overzicht sinds de oprichting]:
1994

Aankoop van de bus op 28 oktober

1997

Stichting Standaardbus 168 opgericht op 4 juni

1998-2000

In deze periode is een begin gemaakt met de restauratie van de carrosserie en het interieur. De kop en de nooddeur zijn aangepakt en alle stangen en frames in het interieur zijn voorzien van een nieuwe verflaag. In 1999 is het chassis geconserveerd (getectyleerd).

2001

De motor is volledig gereviseerd.

2002

De grijze onderkant geschilderd.

2003

Het hout rondom de nooduitgang vervangen.

2005

Het dak van de bus geheel geschuurd en opnieuw geschilderd.
Nieuwe schokdempers, luchtbalgen en banden gemonteerd.

2007-2009

De carrosserie van de gehele bus is gerestaureerd. De balken die nog goed waren zijn in de menie en in de tectyl gezet. De balken die slecht waren zijn in zijn geheel vervangen.

2011-2012

De versnellingsbak is in revisie geweest in deze periode.

2013

Het ventiel van het rechter voorwiel vervangen, deze was lek.
De aandrijfkabel van de tachograaf laten repareren. Tijdens deze klus is ook de originele tachograaf weer geplaatst van het type dat werd gebruikt door het GVB Amsterdam.
Meerdere conditieritten.

2014

Meerdere conditieritten en APK-gekeurd bij RDW Techniek.
Algehele revisie van de raamzone van de bus. Hierbij werden de ramen uitgenomen en raamrubbers verwijderd. Na ontroesten en reparatie van de raamstijlen zijn deze geconserveerd en is de hele raamzone nieuw gespoten. Vervolgens zijn de ramen teruggeplaatst in nieuwe raamrubbers.

2015

Meerdere conditieritten en APK-gekeurd bij RDW Techniek.
Nawerk gedaan aan algehele revisie van de raamzone van de bus.
Met de 168 deelgenomen aan de rondrit ter gelegenheid van het jubileum en de pensionering van Peter van Cootwijk.

2016

Versnellingsbak uitgebouwd, gereviseerd en voorzien van nieuwe frictieplaten. Kleine olielekkage verholpen aan de cardanas en brandstoflekkage bij de brandstofpomp en APK-gekeurd bij RDW Techniek. Meerdere conditieritten.


Verslag van activiteiten [2017]:

In mei is er voor belangstellenden van ons mobiele erfgoed een rondrit gereden door Amsterdam. In juli is de bus door de RDW goedgekeurd voor de jaarlijkse APK. In augustus is de 168 getaxeerd door Steijn taxaties te Alphen a/d Rijn en is een nieuwe luchtkraan gemonteerd t.b.v. de noodbediening van de deuren. Alle zekeringen zijn vervangen door nieuwe exemplaren. In oktober heeft Van Tilburg-Bastianen een olielekkage verholpen aan de haakse overbrenging naar de ventilator koppeling. Tijdens deze werkzaamheden zijn meteen nieuwe riemen gemonteerd ten behoeve van de distributie en is de motorruimte geheel schoongespoten. In de loop van het jaar was de stichting actief betrokken bij het overleg met de gemeente Amsterdam over de effecten van de nieuwe milieuzone voor Amsterdamse museumbussen.


Activiteiten verslag 2018:

In maart 2018 zijn er nieuwe accu's geplaatst. In die maand heeft het college van B&W van Amsterdam een nieuw ontheffingenbeleid vastgesteld waardoor de 168 in de toekomst, op basis van dagontheffingen, toch binnen de Amsterdamse milieuzone kan rijden. In april krijgt de bus een servicebeurt waarbij de motorolie wordt ververst en alle filters worden vervangen. Medio 2018 worden opnieuw alle ramen gedemonteerd. Het raamrubber dat wij in 2014 gekocht en gemonteerd hebben heeft niet de juiste afmetingen en veroorzaakt lekkage. Inmiddels hebben we van de juiste typen rubbers voorbeelden in bezit gekregen. Dit kan geheel nagemaakt worden. Zo hopen wij lekkage en beschadiging door roestvorming te voorkomen.

 

Activiteiten verslag 2019:

In mei 2019 heeft de 168 een bezoek gebracht aan ZF te Delfgauw.
Na een revisie van de bak moet deze na enige tijd worden nagetrokken.
Alle bouten zijn nagetrokken, het filter gereinigd, en de bak is van nieuwe olie voorzien.
Een klus die hard nodig bleek. 26 juni is de 168 aangeboden bij de RDW voor de jaarlijkse APK. ( goedgekeurd) In de zomer van 2019 is gebleken dat het raamrubber dat in 2018 gemonteerd was wederom niet het juiste te zijn. Per toeval had de stichting Romeo wel het goede rubber op voorraad liggen. Nadat er 1 raam met dit rubber was bevestigd, bleek dit inderdaad het juiste te zijn. Wij hebben besloten om opnieuw alle zijramen te demonteren en wederom van nieuw rubber te voorzien. Tevens na montage de ramen gekit. Van de gelegenheid is meteen gebruik gemaakt om de grijze onderzijde van de bus te schuren, waar nodig te plamuren en van een nieuwe laklaag te voorzien. Onze dank gaat uit naar de stichting Romeo die het mogelijk heeft gemaakt dit werk uit te voeren.

Activiteiten verslag 2020:

In verband met de lockdown werd het seizoen later gestart dan gebruikelijk. De eerste helft van 2020 hebben wij gebruikt om ons voor te bereiden om de waterpomp te reviseren en luchtlekkages te verhelpen. Er werden alvast reserve luchtbalgen en koelvloeistof aangeschaft. In april kon de eerste conditierit gereden worden.
We besloten eerst de bus APK te laten keuren om vervolgens de klus van de waterpomp aan te pakken.
Op 18 juni 2020 is de bus gekeurd door de RDW te Nieuwegein, helaas met afkeur tot resultaat. Een gescheurde stofhoes van de stuurkogel en een foutief afgestelde koplamp waren de oorzaak.
Dit kon meteen verholpen worden door het bedrijf die voor ons de waterpomp zou gaan demonteren ten behoeve van revisie, de firma Visser European Trailer Care te Uithoorn.
De revisie van de waterpomp is verzorgd door Motorenrevisiebedrijf Frank in Hilversum.
Ondertussen is de stuurkogelhoes vervangen, zijn diverse koppelingen in het luchtsysteem vernieuwd, is de motorolie ververst en zijn de koplampen juist afgesteld.
Nadat we de gereviseerde waterpomp hadden ontvangen kon deze gemonteerd worden en is tevens de koelvloeistof ververst.

Op 2 september is de 168 APK goedgekeurd door de RDW in Nieuwegein.

Tijdens een conditierit op 4 september zijn wij langsgereden bij Profile Hogendoorn ter controle van de banden. Deze bleken aan vervanging toe.
7 september nieuwe banden besteld en 2 oktober zijn deze gemonteerd.
Na ongeveer 100 kilometer moeten de bouten van de wielen nagetrokken worden en dit geschiedde 21 oktober 2020. Eerder was opgevallen dat het controlelampje "oliedruk te laag" oplichtte in bochten. Dit meteen laten controleren bij Visser in Uithoorn. Het stekkertje op de oliedruksensor bleek versleten te zijn. Toen wij weg wilde rijden startte de bus niet meer. Geen beweging meer in te krijgen. Een geluk bij een ongeluk was dat dit gebeurde voor de deur van de reparateur. De 168 werd met een vorkheftruck voorzichtig naar binnen gesleept. Na enig zoekwerk bleek de dynamo defect. Deze werd gedemonteerd en ter revisie verzonden. Ondertussen heeft Visser de wielbouten nagetrokken. Na een week was de dynamo gereed voor montage. Meteen gebruik gemaakt van de situatie om nieuwe V riemen te monteren.
31 oktober kon de bus retour naar de stalling.
13 november nog een proefrit gereden.
 

Activiteiten verslag 2021:

De recente ( grote) onderhoudswerken beginnen hun vruchten af te werpen.
In 2021 zijn geen grote onderhoudswerkzaamheden aangepakt, immers veel zaken zijn in de afgelopen jaren gereviseerd.

In verband met de coronapandemie is het niet mogelijk geweest om publieksactiviteiten te organiseren.

Wel wordt er met de bus, ongeveer 1 keer per maand, een conditierit gereden.
Dit heeft als doel dat de bus bedrijfsvaardig blijft. Tevens voeren we de periodieke controles uit, zoals bijvoorbeeld niveaus van de diverse vloeistoffen. Tijdens de rit wordt opgemerkt of de werking van de diverse apparatuur naar behoren werkt..

Op 26 juli 2021 heeft de bus een bezoek gebracht aan de RDW te Waddinxveen voor de jaarlijkse APK. Zonder opmerkingen is de 168 goedgekeurd.

(Voor 2022 staan een grote was- en poetsbeurt op het programma en controle van de centrale smering. Hierover volgt later meer.)

De stichting heeft sinds 2016 ook een drie Daf personenauto's en een Volvo in beheer.
Te weten een Daf 33, 44, 46 en een Volvo 345.
De auto's bevinden zich in goede staat en zijn alle rijvaardig.
De Daf 46 en de Volvo ondergingen de tweejaarlijkse APK zonder problemen.

Activiteiten verslag 2022


Bus:

Gedurende het jaar rijden we een aantal conditieritten met de bus. Aan het einde van het jaar 2021
viel het op dat op het dashboard het controle lampje van de centrale smering bleef branden.
Hoogtijd om dit in het voorjaar van 2022 te onderzoeken en te repareren.
De oorzaak bleek een versleten kabel en slechte doorverbinders te zijn.
Deze zijn door Visser te Uithoorn vernieuwd. De centrale smering functioneert weer prima.
Tijdens bovenstaande reparatie is ook aan het licht gekomen dat een steun van het niveau regelventiel krom was en tegen de aandrijfas aanliep. Uiteraard is dit probleem meteen verholpen.
Tevens zijn alle koelwaterslangen gecontroleerd. Deze zijn in orde bevonden.

Op 30 mei is zowel in interieur als het exterieur gereinigd De laatste is in de was gezet.

6 juli was het weer tijd voor de jaarlijkse keuring door de RDW. Zonder keuringsopmerkingen werd de 168 goedgekeurd.

In september zijn er twee V snaren besteld ten behoeve van de dynamo. Deze houden wij op voorraad als reserve onderdelen.

Een luchtlekkage ter hoogte van de achterdeur viel ons enige tijd op. Een versleten luchtventiel
bleek de oorzaak hiervan te zijn. Na onderzoek op internet kwamen wij bij het bedrijf Almotion die vervangende exemplaren kon leveren. Wij hebben er voor gekozen om meteen alle drie de ventielen te vernieuwen.

Auto's:

De Daf 33 heeft een grote onderhoudsbeurt gehad door garage Clement.
Tevens is de auto voorzien van een gereviseerde benzinetank.
Omdat de auto inmiddels de leeftijd heeft bereikt van 50 jaar is de wettelijke APK eis vervallen.
Uiteraard blijft onze stichting de auto onderhouden en controleren zoals dit ook gebeurde voor de APK vrijstelling.

De Daf 44 kreeg ook een grote onderhoudsbeurt en werd APK goedgekeurd.

Ook de Daf 46 onderging de APK en werd voorzien van een grote onderhoudsbeurt door garage Clement.

Er hebben in 2022 geen publieke evenementen plaatsgehad. Ons mobiele erfgoed in technisch goede conditie houden, alsmede de zorg voor goede huisvesting en verzekering blijven zeer belangrijke taken binnen de organisatie.
 

FinanciŽle verantwoording:

Het FinanciŽle Overzicht over 2022 vindt u HIER

2021 vindt u HIER 2020 vindt u HIER 2019 vindt u HIER. 2018 vindt u HIER.. 2017 vindt u HIER. 2016 vindt u HIER. 2015 vindt u HIER. 2014 vindt u HIER. 2013 vindt u HIER. 2012 vindt u HIER.