ANBI JAARVERSLAG 2020


 

JAARVERSLAG EN ACTIVITEITENVERSLAG 2020

 Overige Kosten: dit betreft eenmalige en/of kleine onkosten waar het niet loont om een aparte post op de Exploitatierekening voor op te zetten. Het gaat om bankkosten, bijdrage Kamer van Koophandel, kosten Hostnet i.v.m. domeinnaam en de post de motorrijtuigenbelastingen. In 2020 kwamen daar de kosten voor taxatie van de 1698 daarbij. De getaxeerde waarde van de 1698 bleef ongewijzigd.

 Onderhoud en Reparatie: Ondanks de Covid-19 pandemie en de beperkingen die dat oplegt op de inzet van de 1698 gaat het onderhoud gewoon door. Waren in 2019 de kosten voor Onderhoud & Reparatie € 490,57 in 2020 bedroegen deze € 5.492,62. De 1698 bereikt in 2021 de leeftijd van 40 jaar en dat betekent dat wij het ons niet kunnen permitteren om onderhoud uit te stellen in de wetenschap dat er onverwacht altijd weer een storing bij kan komen. Maar er is ook onderhoud dat gewoon door gaat omdat onderdelen nou eenmaal slijten en vervangen moeten worden zoals in 2020; twee nieuwe 12 Volt accu’s en zes nieuwe banden. Alleen dat al is bij elkaar ruim € 3.500,00 aan onkosten.

Gelukkig kunnen we deze bedragen aan het onderhoud van de 1698 uitgeven dankzij de trouwe steun van onze donateurs en de schenkingen van het bestuur.

Verder is de 1698 in het voorjaar in onderhoud geweest bij Visser Trailerservice in Uithoorn voor allerhande storingen, doorsmeren en keuring klaarmaken voor de RDW. Tenslotte hebben wij in oktober  dankzij de hulp van een vakkundige monteur de schakeldom in de cabine kunnen reviseren met onderdelen die we in Australië hebben kunnen kopen. Een uitgebreid technisch verslag over 2020 met foto’s vindt u op onze website.

 Verzekeringskosten: hulprekening is opgebouwd uit de jaarlijkse premie om de bus goed te verzekeren bij Alianz Verzekeringen via ABC Assurantiën en de bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering. De premie om de 1698 te verzekeren steeg van € 2.187,98 in 2019 naar € 2.504,70 in 2020. Een flink bedrag t.o.v. inzet van de bus afgelopen jaar. We hebben tot nu toe geen andere verzekering voor de 1698 gevonden met dezelfde voorwaarden en dekking als de huidige. Bij onze huidige verzekering zijn ook in geval van verhuur van de 1698 de bus W.A. verzekerd en de inzittenden verzekerd. Dat laatste is geen vanzelfsprekendheid. Gelukkig biedt de ANBI-status van onze stichting soelaas.

 Brandstofkosten: deze bedroegen in 2020 € 343,96 met 1.052 afgelegde kilometers. Deze kilometers zijn gereden voor onderhoud, keuring en conditie van de 1698. In 2019 hebben  € 734,64 uitgegeven aan brandstof met 1.978 afgelegde kilometers.

 Drukkosten Nieuwsbrieven: De drie nieuwsbrief edities per jaar worden bij Drukwerkdeal.nl in kleur voor ons gedrukt. De 3x 150 boekjes per editie kostten ons € 452,36 in 2019. In 2020 zakten de drukkosten wederom vier tientjes naar € 414,51.

 Portokosten: Het is wenselijk deze ieder jaar stijgende kosten in de gaten te houden en niet onder te brengen bij Overige Kosten. Een manier om portokosten beheersbaar te houden is de Nieuwsbrief tijdens excursies te overhandigen en waar mogelijk zelf te bezorgen. December 2019 zijn er extra postzegels ingekocht i.v.m. stijging porto per januari 2020. Daardoor vielen de portokosten in 2020 laag uit; namelijk € 145,10.

 Excursiekosten: Dit zijn de vooruitbetaalde bedragen voor de rondvaart op het Veerse Meer en de overtocht met 1698 en passagiers naar Ameland. Beide excursies zijn tot nader order uitgesteld tot dat het verantwoord is om veilig en kostendekkend de excursies te laten plaats vinden. In januari 2021 stort Rederij Wagenborg Passagiersdiensten de bedragen terug op de rekening van de 1698. Wij zullen dit bedrag reserveren om een nieuwe overtocht, mogelijk in 2022? te kunnen aan betalen.

 Schenkingen Bestuur: wederom neemt het bestuur van Stichting Museumbus 1698 graag een deel van de kosten voor hun rekening. In 2020 € 4.000,00. Wij zijn zeer begaan met de 1698, een in onze ogen unieke streekbus, die de laatste generatie Nederlandse Leyland bussen vertegenwoordigt. Onze giften lonen want ieder jaar wordt de 1698 beter. De periodieke schenkingen van € 3.000,00 per jaar zijn vast gelegd in een ANBI-overeenkomst met Stichting Museumbus 1698 voor de komende vijf jaar per december 2018. In 2020 hebben we € 1.000,00 extra geschonken met het oog op gepland onderhoud in 2021.

 Donaties: het aantal donateurs bedroeg op 31-12-2020 149 personen, 2 personen meer dan een jaar geleden die ons € 5.765,39 schonken, ruim € 600,00 meer als in 2019! Wij als bestuur zijn daar erg blij mee en dankbaar voor. Dankbaar voor de extra steun om de 1698 goed door een voor iedereen lastige tijd heen te loodsen. Fijn dat het aantal donateurs stabiel is. Het toont aan dat er genoeg draagvlak is om ons mobiel erfgoed wat wij als Stichting Museumbus 1698 beheren op de weg te houden.

De regelmaat van excursies in normale omstandigheden en een Nieuwsbrief die altijd op tijd uitkomt zorgen er voor dat er nieuwe donateurs bijkomen en bestaande donateurs blijven. Ook de berichtgeving in de NB over de 1698 en waar we het geld aan uitgeven zorgen voor transparantie. De boekhouding staat ook op onze website. Dit is een vereiste van De Belastingdienst in het kader van de ANBI regels. Per 1 januari 2008 heeft De Belastingdienst onze stichting het predicaat ANBI stichting gegeven. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit betekent dat giften, donaties o.a. aftrekbaar zijn. De ANBI status is voor onbepaalde tijd gegeven maar kan tussentijds worden getoetst door De Belastingdienst.

 Rit- en Excursieopbrengsten: Dit zijn vooruitbetaalde bedragen voor de excursies die wij voor de Covid-19 pandemie bekend maakten. Helaas maar vanzelfsprekend zijn de excursies tot nader order uitgesteld en blijven de bedragen natuurlijk staan voor deze excursies tot nader order.

 Zakelijke Spaarrekening ING bank.: Wordt gebruikt als overlooprekening van de betaalrekening ING om teveel geld af te romen en later weer te gebruiken. Is veiliger. Het echte sparen doen we bij de ASN Bank.

 Ideaalsparen – ASN Bank:  Per maand wordt er vanaf januari 2009 automatisch een overboeking van € 50,00 gedaan aan onze ASN Bank Ideaalspaarrekening. De Zakelijke Spaarrekening ING bank blijft gewoon in gebruik om bedragen van de betaalrekening af te romen indien nodig. Op de spaarrekening van de ASN bank sparen we geld om grote onvoorziene uitgaven te kunnen doen als dat nodig mocht zijn om de 1698 rijvaardig te houden. Te denken valt aan nieuwe banden, revisie brandstofpomp en dergelijke. Ook zullen we nu al rekening moeten houden met laswerk aan de 1698. We hebben weliswaar de veroudering van de 1698 kunnen terugdraaien en vertragen maar stoppen niet. Tegen de tijd dat het zo ver is zullen we laswerk hoofdwaarschijnlijk uit moeten besteden en dat zal niet goedkoop zijn. Daarom nu sparen voor later.

 Eigen Vermogen: het Eigen Vermogen is in 2020 afgenomen met € 1.541,10. Het grootste deel van deze afname is een combinatie van hoge kosten aan Onderhoud & Reparatie en lagere Rit- en excursie-opbrengsten. Maar de stabiele stroom van de donaties en extra giften maakten dat de daling van het Eigen Vermogen van de stichting beperkt is gebleven gezien de omstandigheden.

 Tot zover een toelichting op de meeste posten. Alle bedragen en posten zijn via de datum, grootboek- of hulprekening Exploitatierekening, journaalpost en maandoverzicht van de bank en kas terug te vinden. Ook zijn de bonnen en facturen bijgevoegd. Duidelijk is dat er niet verdiend wordt met en aan de 1698. Alle opbrengsten komen aantoonbaar ten goede aan de 1698, welke volgens de statuten zijn vastgesteld. Het bestuur declareert geen onkosten die men maakt voor de Stichting Museumbus 1698.

 De donateurs Ronald Weber en Martin Stolte zijn weer zo vriendelijk om plaats te nemen in de kascommissie en zullen de stukken van boekjaar 2020 gaan controleren. Door de covid-19 pandemie moeten de stukken van boekjaar 2019 nog worden gecontroleerd door de huidige kascommissieleden.

Zodra dit veilig kan zullen de jaren 2019 en 2020 worden gecontroleerd.