ANBI

De Stichting Museumbus 1698 staat geregistreerd bij De Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2014 moeten alle ANBI geregistreerde stichting en verenigingen diverse gegevens openbaar maken op hun website. Ook Stichting Museumbus 1698. Al jarenlang publiceren we de jaarrekening, de eindbalans en verslag in onze donateursnieuwsbrieven. Per 1 januari 2014 nu dus ook verplicht op onze website. Elk jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door twee donateurs, dit staat ook aangeven in onze statuten. Per hoofdstuk maken we hieronder de door De Belastingdienst gevraagde gegevens bekend.

DE NAAM

De Stichting Museumbus 1698 is door ons, Jeroen en Marcel de Bruijn, op 1 oktober 1999 per notariŽle akte te Amstelveen opgericht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder het nummer 34121800. Als doel is gesteld; restaureren, instand- houden, onderhouden en rijvaardig houden van Drentse Vervoer Maatschappij (DVM) streekbus 1698, merk en carrosserie Leyland Den Oudsten. Zodat toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen met welk bus materieel het Nederlandse streekvervoer rond 1980 onder andere werd verzorgd. Ook het houden van excursies is een belangrijke activiteit.RSIN OF HET FISCAALNUMMER

Het RSIN nummer van Stichting Museumbus 1698 is : 8082 04 233


DE CONTACTGEGEVENS & BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter dhr M.A.B.A. de Bruijn, Praam 208 1186TN Amstelveen, telefoon 0612317270, e-mail

 

Penningmeester & Secretaris dhr J.C.J. de Bruijn, Haya van Somerenlaan 108 1187 RB Amstelveen,
e-mail

 

HET BELEIDSPLAN

Stichting Museumbus 1698

 

BELEIDSPLAN 2021 Ė 2024

Inleiding

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de visie van het bestuur en daarmee het te volgen beleid voor de stichting voor de middellange termijn, de periode 2021-2024. Hierbij komen de diverse aspecten aan de orde zoals deze voortvloeien uit de activiteiten van de stichting. Het bestuur toetst jaarlijks of dit plan nog actueel is en of het de te volgen koers goed weergeeft. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.

Collectie

De collectie van de stichting is sinds de oprichting beperkt tot ťťn voertuig, autobus 1698. Hoewel de doelstelling van de stichting ruimte laat om ook andere voertuigen te verwerven, is het beleid voor de komende jaren er op gericht de collectie beperkt te houden tot genoemde bus. Alle activiteiten zullen zich dan ook gericht blijven op autobus 1698. Zeker nu deze bus sinds 2012 is opgenomen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed en aldaar een B-status heeft gekregen, is er nog meer reden om met name dit voertuig ook voor de verre toekomst in een goede staat te behouden. 

Werkzaamheden

Vanzelfsprekend vormen de werkzaamheden aan de bus de belangrijkste activiteit van de stichting. Met het oog op het behoud van de bus wordt het beleid voortgezet om periodiek en volgens een vaste planning reguliere onderhoudsbeurten te verrichten en de bus ook telkens voor een periodieke keuring bij de RDW aan te bieden, zodat hij volledig inzetbaar blijft.

Wat betreft andere (grotere) werkzaamheden is het beleid er op gericht om deze gefaseerd uit te voeren. Hiermee blijven dergelijke ingrijpende projecten overzichtelijk en wordt bovenal bereikt dat de bus niet voor lange tijd buiten dienst hoeft te worden gesteld, maar juist zoveel mogelijk beschikbaar blijft. Met betrekking tot deze grote reparaties kan nog worden vermeld dat in de afgelopen jaren reeds heel veel is gedaan. Zo zijn in fasen het chassis en de vloer waar nodig compleet gerestaureerd. Ook zijn alle veerpakketten hetzij vervangen, hetzij gereviseerd en is een compleet roestvrijstalen uitlaatsysteem aangebracht.

Voorts is de buitenbeplating van de achterzijde en zijkanten verwijderd geweest om de ijzeren constructie achter de polyester platen te restaureren. Voortzetting van deze werkzaamheden heeft geleid tot een grote carrosseriebeurt, waarbij de gehele opbouw is aangepakt. Vervolgens is de bus geheel opnieuw gespoten, waarna de oude DVM-emblemen zijn aangebracht. Daarmee ging een lang gekoesterde wens van de stichting in vervulling, namelijk het weer in de oorspronkelijke (afleverings)staat terug brengen van de bus. Ook zijn inmiddels (mede vanuit veiligheidsoverwegingen) rondom nieuwe banden gemonteerd, ter vervanging van de oude die inmiddels zo'n dertien jaar oud waren.  

Ongetwijfeld zal ook in de toekomst het nodige moeten gebeuren, maar de mate waarin en het moment waarop is op voorhand moeilijk in te schatten. Mede op basis van de uitkomsten van de jaarlijkse keuringen zal blijken wat er eventueel moet worden gedaan. Het beleid is dan wel om in die gevallen de betreffende werkzaamheden zo snel mogelijk aan te vatten (mits dit uiteraard mogelijk is binnen de financiŽle middelen en andere randvoorwaarden).

Huisvesting

Voor een zo optimaal mogelijke conditie van de bus is het belangrijk dat deze op een goede plaats onderdak wordt gestald: droog en in de winter vorstvrij. Deze aanpak zal ook in de toekomst niet veranderen. Goede huisvesting voor de bus blijft dus een belangrijk element in het beleidsplan voor het behoud van de bus.

Ritten en andere activiteiten

Een bus is gemaakt om te rijden en dat geldt ook voor een bus die na zijn werkzame leven nu als "mobiel erfgoed" kan worden gestempeld. Het is dan ook gewenst dat er met enige regelmaat zogenaamde "conditieritten" worden gehouden. Bovendien is het gewenst om de bus nu en dan, bij passende gelegenheden en al dan niet als statische activiteit, aan het publiek te tonen. Ook het maken van rondritten met (bus)hobbyisten valt daar onder. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. Aan de andere kant is het zeker niet de bedoeling de bus overmatig te belasten en moet er qua inzet dus een balans worden gevonden. Het beleid is er dan ook op gericht om voortdurend kritisch af te wegen welke ritten zullen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van ritten en andere activiteiten zal steeds plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de door de overheid gestelde en te stellen regels. Daarbij moet ook worden gedacht aan de regels op het gebied van de volksgezondheid, voortvloeiend uit de Coronacrisis van 2020.     

Excursies

Al eerder werd het maken van rondritten met (bus)hobbyisten genoemd. Met inachtneming van de voortdurende afweging met betrekking tot de uit te voeren ritten, is het beleid er op gericht om enkele malen per jaar een excursie voor (bus)hobbyisten te organiseren en uit te voeren met de 1698, al dan niet in combinatie met andere historische of moderne autobussen. Dergelijke excursies zijn in het verleden altijd bijzonder populair gebleken en behalve dat zij de geÔnteresseerden de gelegenheid bieden het "busvervoer van vroeger" opnieuw te beleven, zijn zij een welkome aanvullende bron van inkomsten.

FinanciŽn

Het financiŽle beleid was en blijft gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde situatie, met enige financiŽle reserve. Grotere uitgaven worden alleen gedaan indien voldoende middelen beschikbaar zijn. Zeker nu de verwachting is dat (gezien de samenstelling van de vrijwilligersgroep) bepaalde gespecialiseerde werkzaamheden in de toekomst niet meer in eigen beheer zullen kunnen worden uitgevoerd, maar zullen moeten worden uitbesteed, zal het hebben van voldoende reserves essentieel zijn. Ook voor de komende jaren wordt voorzien dat de meeste inkomsten zullen worden gegenereerd door de bijdragen die de bestuursleden ter beschikking stellen, aangevuld met de bijdragen van de donateurs en de inkomsten van de georganiseerde excursies en eventuele andere ritten. Waar mogelijk zullen extra bronnen worden aangeboord. Het bestuur wil in alle opzichten transparant zijn voor wat betreft de financiŽn. Dat betekent onder andere dat via publicatie in de Nieuwsbrief (zie hieronder) van de jaarcijfers en het jaarverslag verantwoording aan de donateurs wordt afgelegd.

Donateurs en Nieuwsbrief

De stichting wordt in financieel opzicht (mede) ondersteund door een vrij constante kern van trouwe donateurs. Het beleid is er opgericht om waar mogelijk via actieve donateurwervingscampagnes dit aantal uit te breiden en tegelijkertijd de bestaande donateurs te blijven binden aan de stichting. Een belangrijk medium daarbij is de "Nieuwsbrief", die in gedrukte vorm drie maal per jaar wordt uitgegeven en aan de donateurs wordt toegezonden. Gezien het positieve effect dat de Nieuwsbrief heeft zal de publicatie hiervan, ondanks de daarmee verbonden kosten etc. worden gecontinueerd.

Publiciteit

Naast de hiervoor al genoemde Nieuwsbrief, is de website van de stichting een voornaam middel voor communicatie en publiciteit, zowel richting donateurs als andere belangstellenden. Voor de komende tijd wordt er in het publiciteitsbeleid naar gestreefd de website niet alleen steeds zo actueel mogelijk te houden, maar waar mogelijk ook verder uit te bouwen met relevante items. Het beleid is er voorts op gericht om de communicatie en publiciteit ook via social media (en dan met name Facebook) vorm te geven. Daarmee wordt een directe interactie tot stand gebracht met belanghebbenden en kan op efficiŽnte manier informatie-uitwisseling door en met de stichting plaatsvinden.